skip navigation

Global Privacy Policy sk

Heading
Globálne zásady ochrany osobných údajov spoločnosti CWT a oznámenie o ochrane osobných údajov
Paragraph

The Global Privacy Policy is available in English and in the following languages. Please note that some of these pages are currently being translated.

 1. Bulgarian
 2. Croatian
 3. Czech
 4. Danish
 5. Dutch
 6. English
 7. Finnish
 8. French
 9. Gaelic
 10. German
 11. Greek
 12. Hungarian
 13. Italian
 14. Latvian
 15. Lithuanian
 16. Maltese
 17. Norwegian
 18. Polish
 19. Portuguese
 20. Slovak
 21. Slovenian
 22. Spanish
 23. Swedish
 24. Turkish

 

Posledná aktualizácia: máj 2018

 

Na vašom súkromí záleží

Spoločnosť CWT (CWT Global B.V. a jej pobočky, spolu ako spoločnosť CWT) je spoločnosť, ktorá sa venuje organizovaniu ciest a má prevádzky v mnohých štátoch sveta.Zabezpečujeme obchodné cesty a firemné akcie, ako aj konferencie a iné podujatia či služby našim firemným klientom.

Spoločnosť CWT sa usiluje o transparentnosť, rešpektuje vaše súkromie na internete a uvedomuje si potrebu primeranej ochrany a riadenia osobných údajov, ktoré nám poskytujete.

Tieto globálne zásady ochrany osobných údajov a oznámenie o ochrane osobných údajov opisujú, aké osobné údaje získavame, ako ich používame a komu ich sprístupňujeme v kontexte poskytovania našich služieb a keď navštevujete naše webové lokality a používate naše internetové nástroje.

Prečo získavame osobné údaje?

Osobné údaje sú informácie, vďaka ktorým vás môžeme počas poskytovania služieb identifikovať.Používanie, spracúvanie alebo prenos vašich osobných údajov upravujú príslušné zákony a predpisy o ochrane údajov a súkromí.

Spoločnosť CWT získava osobné informácie od (i) firemných klientov, ich zamestnancov,  a účastníkov zasadnutí a podujatí, na účely plnenia obchodných dohôd uzatvorených s našimi klientmi a (ii) návštevníkov a používateľov webových lokalít spoločnosti CWT. Účely, na ktoré získavame vaše osobné informácie, sú spojené so službami v oblasti zabezpečovania obchodných ciest, kongresov a firemných konferencií, ako napríklad:

 • rezervácia ciest, prepravy a konferencie;
 • rezervácia zasadnutí a podujatí vrátane poskytovania visačiek a kancelárskych potrieb;
 • Audiovizuálne služby;
 • asistencia pri podávaní žiadostí o víza;
 • správa klientov a fakturácia;
 • reporty o dodržiavaní cestovnej politiky klienta a konsolidovaných výdavkoch;
 • poskytovanie základných cestovných informácií vrátane cestovného plánu a upozornení, ako aj aktuálnych informácií o produktoch a službách spoločnosti CWT vrátane prieskumov spokojnosti zákazníkov;
 • odhaľovanie a prevencia podvodov a ak je to relevantné, aj bezpečnostné a sankčné kontroly, ako to predpisujú platné miestne zákony;
 • interná analýza trhu.

Osobné údaje, ktoré získavame, sú preto potrebné na plnenie našej zmluvy s našimi firemnými klientmi a bez nich by sme nedokázali plniť ich požiadavky a potreby týkajúce sa cestovania, kongresov alebo zasadnutí a podujatí.

Získavame aj firemné kontaktné údaje na účely priameho marketingu (ako sa opisuje v časti Oznámenie o správach priameho marketingu).

Aké osobné informácie získavame?

Osobné informácie, ktoré získavame na vyššie uvedené účely, môžu zahŕňať: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mail a adresu, názov spoločnosti, pohlavie, dátum narodenia, spôsob platy a čísla kariet, uprednostňované voľby pri cestovaní, ak ste ich vyjadrili (sedadlo, jedlo, fajčenie, špeciálne služby atď.), údaje o cestovnom pase a vízach, osobný záznam cestujúceho (PNR), ako aj informácie o najbližších príbuzných.

Spoločnosť CWT získava tiež kontaktné informácie od návštevníkov svojich webových lokalít, a to prostredníctvom internetových formulárov s názvom „Kontaktujte nás“, ktorých polia obsahujú meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mail a adresu a názov spoločnosti.

Ako získavame alebo dostávame vaše osobné informácie?

Pri poskytovaní služieb našim firemným klientom s cieľom uspokojovať ich potreby v oblasti cestovania a konferencií si v chránenom nástroji spoločnosti CWT s názvom CWT Portrait vytvoríme „Profil cestujúceho“.Osobné informácie sa zadávajú prostredníctvom správ od firemných klientov a/alebo ich zadáva cestujúci alebo splnomocnený cestovný manažér. Profilové informácie môžeme získať aj od poskytovateľa internetových rezervačných služieb (OBT), ak o jeho služby naši klienti požiadajú.

Spoločnosť CWT počas organizovania zasadnutí a podujatí pre svojich firemných klientov spracúva zoznam mien účastníkov a informácie o účastníkoch, ktoré dostala priamo od klientov alebo nepriamo od poskytovateľov internetového manažmentu, ktorých si klient môže vybrať.

Ako používame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje používame na poskytovanie našich služieb, ako sa opisuje v našich obchodných dohodách.

Ak sa napríklad vytvorí rezervácia, spoločnosť CWT spracuje rezerváciu s osobnými údajmi, ktoré sme dostali, spolu s informáciami o rezervácii, ktoré sú potrebné na vybavenie požiadavky na cestovanie, a v niektorých prípadoch s ďalšími informáciami potrebnými na dodržanie miestnych cestovných predpisov, ako je Secure Flight Program (program bezpečných letov) v Spojených štátoch amerických a systém Advanced Passenger Information System (podrobný informačný systém o cestujúcich), ktorý sa používa v niektorých štátoch, ako je napríklad Spojené kráľovstvo a Čína.

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje evidujeme, kým to je potrebné na splnenie našich dohôd a poskytovanie služieb, odpovedanie na otázky našich firemných klientov o predchádzajúcich cestách a na iné firemné činnosti, ako aj na splnenie našich zákonných povinností a zabezpečenie požiadaviek, napríklad podľa finančných zákonov, riešenie sporov alebo reklamácií či súdnych procesov.

Komu môžeme poskytovať vaše osobné informácie?

Spoločnosť CWT musí na účely vytvárania rezervácií ciest a konferencíí a v súlade s postupmi v oblasti cestovného ruchu poskytovať osobné informácie, ktoré získala a spracovala (obvykle PNR), rôznym tretím dodávateľom cestovných služieb, ako sú:

 • poskytovatelia služieb v cestovnom ruchu, t. j. letecké spoločnosti, hotely, spoločnosti prenajímajúce vozidlá;
 • OBT;
 • poskytovatelia služieb v oblasti bezpečnosti;
 • distribučné systémy (GDS), čo sú počítačové sieťové systémy umožňujúce vykonávanie transakcií v oblasti cestovania a konferenciímedzi poskytovateľmi služieb v cestovnom ruchu a spoločnosťami organizujúcimi cesty, ako je CWT, a to pomocou zoskupovania údajov (o počte dostupných hotelových izieb, sedadiel v lietadlách a vozidiel atď.) v reálnom čase;
 • počítačové rezervačné systémy, čo sú rezervačné systémy, ktoré používajú poskytovatelia služieb (letecké spoločnosti, hotely atď.) a ktoré evidujú údaje (o počte dostupných hotelových izieb, sedadiel v lietadlách a vozidiel atď.);
 • spoločnosti zabezpečujúce platby kartami a
 • príležitostne v súlade s regulačnými požiadavkami štátne orgány, ako je Ministerstvo vnútra USA.

Bez toho, aby si tieto subjekty cestovného ruchu vymieňali osobné informácie, nebude cestovanie možné.

Na zorganizovanie a spravovanie zasadnutí a podujatí našich klientov a v súlade s postupmi v odvetví musí spoločnosť CWT poskytovať osobné informácie rôznym tretím dodávateľom, ako sú:

 • prepravcovia (automobily, autobusy a autokary);
 • poskytovatelia visačiek a kancelárskych potrieb;
 • poskytovatelia stravovacích služieb (v prípade diétnych požiadaviek);
 • spoločnosti poskytujúce audiovizuálne služby (na účely prezentácií a konferencií).

Spoločnosť CWT okrem toho využíva určitých oprávnených tretích sprostredkovateľov (t. j. subdodávateľov) na správu určitých administratívnych a informačno-technologických nástrojov a platforiem.Títo subdodávatelia môžu mať prístup k vašim osobným údajom, ale len v prospech spoločnosti CWT, v jej mene a podľa jej pokynov, a musia dodržiavať zásady, postupy a procesy spoločnosti CWT a príslušné zákony o ochrane osobných údajov.

Vyhradzujeme si právo sprístupňovať osobné údaje, ak sme to povinní urobiť zo zákona alebo v dobrej viere, že takéto konanie je odôvodnene potrebné na dodržanie všetkých platných zákonov.

Prenášajú sa vaše osobné údaje mimo EÚ/EHP?

Vzhľadom na medzinárodný charakter služieb spoločnosti CWT dochádza v celej spoločnosti CWT, jej pobočkách, spoločných podnikoch a globálnej partnerskej sieti k medzinárodným prenosom osobných údajov na podporu služieb spojených s cestovaním, ako je vydanie letenky a žiadosti o služby technickej pomoci, ako aj správa zasadnutí a podujatí.

V situáciách, keď sa osobné údaje prenášajú do štátov, ktoré nemajú podobnú úroveň ochrany ako váš štát, alebo sa v takýchto štátoch centrálne uchovávajú, prijala spoločnosť CWT (ak je to relevantné) kroky, aby zaistila adekvátnu úroveň ochrany prenesených údajov, a to tak, že uzatvorila primerané dohody o medzipodnikovom prenose údajov vychádzajúce z európskych štandardných zmluvných doložiek (známych aj ako vzorové doložky EÚ).

Ako zaisťujeme bezpečnosť vašich osobných údajov?

Neustále zavádzame a udržiavame v platnosti primerané administratívne, organizačné, technické a fyzické bezpečnostné opatrenia, aby sme zaistili dôvernosť, integritu, dostupnosť a odolnosť našich systémov, ktoré spracúvajú vaše osobné údaje.Tieto opatrenia sú monitorované s cieľom predchádzať náhodnému alebo nezákonnému zničeniu, pozmeneniu alebo neoprávnenému zverejneniu alebo sprístupneniu vašich osobných údajov alebo iným nezákonným formám spracúvania.

Dodržiavanie tejto politiky a zákonov o ochrane údajov

Všetky subjekty v skupine CWT dodržiavajú tieto globálne zásady ochrany osobných údajov a oznámenie a ich snahou je dodržiavať všetky platné zásady a predpisy týkajúce sa ochrany osobných údajov.

Oznámenie o správach priameho marketingu

Keď navštívite webové lokality a použijete internetové nástroje spoločnosti CWT, vždy sa môžete rozhodnúť, že nám určité informácie neposkytnete.Ak sa rozhodnete neposkytnúť nám nami požadované kontaktné údaje, stále môžete navštíviť väčšinu webových stránok spoločnosti CWT. Môže sa však stať, že nebudete mať prístup k niektorým službám, ktorých súčasťou je naša vzájomná komunikácia.

Ak od nás dostanete nejaké oznámenie o našich produktoch a službách, je to buď preto, lebo ste vy alebo vaša spoločnosť o takéto informácie požiadali, alebo kvôli tomu, že sa domnievame, že takéto oznámenie by vás alebo vašu spoločnosť mohlo zaujímať.V niektorých prípadoch získame vaše kontaktné údaje z verejne dostupných zdrojov alebo prostredníctvom tretej strany, s ktorou ste sa vy alebo vaša spoločnosť dohodli na poskytovaní údajov ďalším subjektom.Vychádzame z nášho oprávneného záujmu, ktorým je vaša neustála informovanosť o našich produktoch a službách. Ak však už ďalšie oznámenia nechcete dostávať, kliknite na odkaz „zrušiť odber“ v spodnej časti oznámenia a vaše kontaktné údaje už v tejto súvislosti viac nebudeme používať.

Ak si na riadenie našich marketingových kampaní najmeme subdodávateľov, budú konať v našom mene a podľa našich pokynov. Zabezpečíme, aby sa zaviazali dodržiavať naše politiky a príslušné zákony o ochrane osobných údajov a nepoužívať vaše údaje na iné ako dohodnuté účely.

Ako globálny poskytovateľ služieb v oblasti cestovania môžeme vaše osobné údaje prenášať mimo Európsku úniu a Európsky hospodársky priestor.Ak ich budeme prenášať do štátu, ktorý európski komisári nepovažujú za štát s adekvátnou ochranou, zaistíme validáciu prenosu na základe zavedených európskych štandardných doložiek (známych aj ako „európske vzorové doložky“), aby boli vaše práva ochránené.

Spoločnosť CWT bude vaše informácie uchovávať, len pokým budete chcieť dostávať naše marketingové oznámenia a/alebo v záujme splnenia zákonných povinností, súdneho príkazu alebo regulačných požiadaviek a na účely splnenia vašej žiadosti o „zrušenie odberu“ marketingových oznámení.

Vaše práva

V súvislosti so svojimi osobnými údajmi máte niekoľko práv, napríklad právo na prístup k údajom, ktoré o vás spoločnosť CWT získava, právo na opravu, právo na vymazanie, právo namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov z oprávnených dôvodov.

Ak si chcete uplatniť svoje práva, napríklad požiadať o prístup alebo opravu, kliknite na tento odkaz. Otvorí sa vám náš formulár SAR na účely spracovania vašej žiadosti.

Môžete sa na nás obrátiť s akoukoľvek otázkou (použite náš kontaktný e-mail nižšie), žiadosťou alebo problémom vrátane sťažností.Ich riešeniu budeme venovať starostlivosť, ktorú od nás oprávnene očakávate.Ak však nebudete so spôsobom nášho riešenia danej témy spokojný/-á a v závislosti od štátu, v ktorom bývate, môžete mať aj právo podať sťažnosť dozornému orgánu pre ochranu údajov.

Kontaktné informácie

Ak sa chcete na spoločnosť CWT obrátiť s otázkami alebo problémami súvisiacimi s týmito globálnymi zásadami ochrany osobných údajov a oznámením, napíšte nám na adresu globalprivacy@mycwt.com.

 

Tieto zásady sa môžu zmeniť.Zmeny budeme príležitostne zverejňovať na tejto webovej lokalite, takže ju, prosím, pravidelne kontrolujte.