skip navigation

Warunki dotyczące dokumentów podróży

Ostatnia weryfikacja: 2019

1.1 W celu potwierdzenia rezerwacji podróży CWT może przesłać drogą mailową dwa rodzaje dokumentów:

 • Plan podróży jest wysyłany niezwłocznie po dokonaniu rezerwacji podróży. Plan podróży uwzględnia wszelkie Państwa życzenia oraz potwierdza, że CWT przekazało szczegóły rezerwacji odpowiedniemu dostawcy (dostawcom) usług turystycznych.
 • E-bilet (lub potwierdzenie) jest wysyłany, gdy wszystkie elementy planu podróży zostaną zatwierdzone przez dostawcę (dostawców) usług turystycznych. E-bilet zawiera ostateczne ustalenia i podczas podróży będzie służył jako potwierdzenie rezerwacji.

1.2 WAŻNE INFORMACJE

Sprawdź: Po otrzymaniu planu podróży i/lub e-biletu prosimy o niezwłoczne sprawdzenie go. W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu z Biurem Obsługi.

Wydrukuj: W punktach odprawy może być wymagana drukowana wersja e-biletu.

Sprawdzenie wszystkich wymogów podróży: Sprawdź czy:

 • Posiadasz wszystkie niezbędne dokumenty wjazdowe (paszport lub inny dokument ze zdjęciem, wiza, świadectwo szczepień lub inne wymagane dokumenty) do każdego miejsca docelowego
 • Znasz wszystkie warunki bezpieczeństwa w miejscach do których podróżujesz
 • Znasz lokalne przepisy dotyczące transportu i podróży, w tym procedury kontroli pasażerów i bagażu.

1.3 UJAWNIANIE INFORMACJI O DOSTAWCACH USŁUG TURYSTYCZNYCH

Agencja CWT (Agent) działa jako agent dostawców usług turystycznych wymienionych w dokumentach podróży (Dostawcy) w sprawach sprzedaży usług turystycznych, a także przyjmowania rezerwacji usług, których Agent nie świadczy bezpośrednio (takich jak transport powietrzny i lądowy, zakwaterowanie, wyżywienie, wycieczki, rejsy itp.). Agent nie ponosi odpowiedzialności za zerwanie umowy, a także celowe lub przypadkowe działania i zaniedbania ze strony Dostawców, które powodują straty, opóźnienia lub wyrządzają szkodę Państwu, Państwa osobom towarzyszącym lub członkom grupy. Agent nie gwarantuje stawek Dostawcy, rezerwacji, połączeń, rozkładów, sposobów obchodzenia się z rzeczami osobistymi, o ile na bilecie, potwierdzeniu lub rezerwacji nie użyto słowa „zagwarantowany”. Agent nie odpowiada za szkody wyrządzone podróżnym w związku z działalnością terrorystyczną, niepokojami społecznymi, strajkami, awariami mechanicznymi lub konstrukcyjnymi, trudnościami, chorobami, prawem miejscowym, warunkami klimatycznymi, wyjątkowymi okolicznościami, a także z innymi działaniami, zaniedbaniami lub okolicznościami niezależnymi od Agenta. W chwili rozpoczęcia podróży turysta dobrowolnie ponosi wszelkie, oczekiwane i nieoczekiwane, ryzyko z nią związane. Agent nie odpowiada za anulowanie którejkolwiek z usług i/lub za zwroty od Dostawcy lub przewoźnika, który może zaprzestać swojej działalności. Niniejszym ostrzegamy o ryzyku, możliwych bankructwach w branży turystycznej, problemach medycznych i klimatycznych. Zalecamy nabycie odpowiedniego ubezpieczenia. Zachowanie biletów oraz rezerwacji po ich wydaniu oznacza akceptację powyższych warunków, warunków umowy oraz zgodę na odnoszenie treści umowy także do osób towarzyszących oraz członków grupy.

1.4 Zmiany i rezygnacja: Aby zmienić lub odwołać lot, należy skontaktować się z agencją podróży. W przypadku rezygnacji, należy przekazać nam niewykorzystany bilet w celu uzyskania ewentualnego kredytu lub zwrotu jego wartości w stosownych przypadkach. Jeśli z jakiegoś powodu nie lecą Państwo wyznaczonym lotem, należy niezwłocznie skontaktować się z Biurem Obsługi linii lotniczych. Jest to bardzo ważne ze względu na ewentualny zwrot pieniędzy. Większość biletów specjalnych, promocyjnych i zniżkowych posiada inne wymogi i wiąże się z wysokimi karami za zmiany lub rezygnację. Wiele z nich nie podlega zwrotowi. Ewentualne kary mogą przekraczać (pozostałą) wartość biletu. Prosimy upewnić się, czy rozumieją Państwo te zasady. Jeśli zmienią Państwo swoje plany podczas podróży, prosimy o skontaktowanie się z agencją, abyśmy mogli zaktualizować swoją bazę danych i narzędzia raportowania. Jeśli będą Państwo kontaktować się z liniami lotniczymi, zalecamy wnioskowanie o zaliczenie wartości niewykorzystanego biletu na poczet zakupu nowego biletu. Jeśli zwrot jest należny, prosimy o uzyskanie potwierdzenia od linii lotniczych. Jeśli chcą Państwo zmienić lub anulować swoje zagwarantowane rezerwacje, prosimy niezwłocznie poinformować o tym fakcie Dostawcę. Zaliczki i przedpłaty podlegają warunkom rezygnacji obowiązującym w firmie Dostawcy.

1.5 Informacje kontaktowe: Niektóre linie lotnicze wymagają udostępnienia danych kontaktowych (adres e-mail lub numer telefonu komórkowego), aby można było się z Tobą skontaktować w przypadku nieprawidłowości/zakłóceń lotu. Upewnij się, że informacje zawarte w Twoim profilu CWT są aktualne, abyśmy mogli przekazać te informacje liniom lotniczym. Jeśli odmówisz podania swoich danych kontaktowych lub jeśli nie są one dostępne dla linii lotniczych, linia lotnicza może odmówić zwrotu kosztów/odszkodowania lub przyjąć jakąkolwiek odpowiedzialność za roszczenia w wyniku odmowy podania danych kontaktowych.

1.6 Ubezpieczenie: Ubezpieczenie bagażu oferowane przez linie lotnicze i Dostawców może mieć ograniczony zasięg. Państwa ubezpieczenie może nie pokrywać strat związanych z odwołaniem, wypadkiem, chorobą, a także kradzieżą i uszkodzeniem własności. Gorąco zachęcamy do zakupu dodatkowego ubezpieczenia, które pokryłoby ryzyko tego typu.

1.7 REZERWACJE LOTÓW

1.8 Ponowne potwierdzenie: Zalecamy ponowne potwierdzenie wszystkich lotów przed odlotem we wszystkich miejscach międzylądowań i we wszystkich liniach lotniczych. Pozwoli to liniom lotniczym na bieżąco informować Państwa o wszelkich zmianach związanych z lotami. Należy ponownie potwierdzić swoją rezerwację w każdym miejscu międzylądowania. W przeciwnym razie rezerwacja może zostać anulowana (w zależności od linii lotniczych):

 • Krajowe - co najmniej 24 godziny przed odlotem
 • Międzynarodowe - co najmniej 72 godziny przed odlotem

1.9 Dokument tożsamości ze zdjęciem: Ze względu na zwiększone wymogi bezpieczeństwa na lotniskach, każdy pasażer przed wejściem na pokład powinien okazać dokument tożsamości ze zdjęciem (np. dowód osobisty, prawo jazdy, paszport).

1.10 Odprawa: Minimalny czas na odprawę i kontrolę bezpieczeństwa zależy od linii lotniczych, lotniska i kierunku podróży. Sugerujemy następujący czas na odprawę (różny w zależności od linii lotniczych):

 • Krajowe - 1 godzina przed odlotem
 • Międzynarodowe - 3 godziny przed odlotem

Uwaga: Spóźnienie się na odprawę może skutkować niewpuszczeniem na pokład samolotu.

1.11 Opłaty za bagaż: Linie lotnicze mogą naliczać i zmieniać opłaty za bagaż. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: kliknij tutaj.

1.12 Nadkomplet: Możliwa jest zbyt duża liczba rezerwacji na jeden lot. Osoba, która nie zostanie wpuszczona na pokład może być uprawniona do otrzymania rekompensaty pieniężnej. Zasady przyznawania takich rekompensat są dostępne we wszystkich kasach biletowych i zależą od kraju.

1.13 Prepaid: Jeśli w przypadku Państwa podróży wymagana jest przedpłata za bilety lotnicze, odbierane przez pasażerów w kasach biletowych, prosimy o zwrócenie uwagi, że większość linii lotniczych nalicza dodatkową bezzwrotną opłatę za taką usługę.

1.14 Zgubiony bilet: Przed uzyskaniem zwrotu wartości zgubionego, skradzionego lub zniszczonego biletu, należy zapłacić za niego zgodnie ze stawkami odpowiednich linii lotniczych.

KONWENCJA MONTREALSKA I WARSZAWSKA O MIĘDZYNARODOWYM TRANSPORCIE LOTNICZYM

Zgodnie z wymogami Konwencji Montrealskiej i Konwencji Warszawskiej (Konwencja) plan podróży oraz potwierdzenie są „biletem pasażera”, o ile linie lotnicze nie dostarczą pasażerowi innych dokumentów spełniających te wymogi. Jeśli w trasie podróży uwzględniono przystanek w kraju innym niż kraj odjazdu lub kraj docelowy jest inny niż kraj odjazdu, Konwencja ma zastosowanie, regulując i ograniczając odpowiedzialność linii lotniczych za śmierć lub obrażenia, a także za zagubienie lub uszkodzenie bagażu. Prosimy o zapoznanie się z innymi uwagami dotyczącymi ograniczenia odpowiedzialności za pasażerów i bagaż.

Warto zaznaczyć, że zasady bezpieczeństwa wielu krajów (np. USA i Kanady) wymagają od linii lotniczych zapewnienia organom bezpieczeństwa, organom celnym i imigracyjnym dostępu do danych pasażerów. Jeśli będą Państwo podróżować do jednego z tych krajów, Państwa dane osobowe oraz plan podróży mogą zostać ujawnione odpowiednim organom tych krajów.

INFORMACJE O ZASADACH TRANSPORTU LOTNICZEGO WEWNĄTRZ USA

Prawo USA zobowiązuje linie lotnicze do informowania pasażerów o zasadach dotyczących odpowiedzialności, obsługi roszczeń itd. CWT jako Państwa Agent wprowadza następujące warunki wyłącznie dla celów informacyjnych:
Transport lotniczy wewnątrz Stanów Zjednoczonych (USA wraz z posiadłościami zamorskimi i terytoriami zależnymi) podlega oddzielnym warunkom linii lotniczych, które zostają włączone do niniejszego dokumentu przez odniesienie i stanowią część umowy przewozu. Warunki mogą dotyczyć m.in.:

 1. Ograniczenia odpowiedzialności za obrażenia lub śmierć pasażerów.
 2. Ograniczenia odpowiedzialności za bagaż, w tym za przedmioty delikatne i nietrwałe, a także za możliwość pokrycia różnicy między szacunkową wyceną a rzeczywistą stratą.
 3. Ograniczenia wobec reklamacji, w tym dotyczące czasu, w którym pasażerowie muszą złożyć reklamację lub wnieść skargę na linie lotnicze.
 4. Prawa linii lotniczych do zmiany warunków umowy przewozu.
 5. Zasad rezerwacji, potwierdzenia rezerwacji, czasu odprawy i odmowy przewozu.
 6. Prawa linii lotniczych oraz ograniczenia dotyczących odpowiedzialności za opóźnienia i niewykonanie usług, w tym za zmiany rozkładu, trasy, zaproponowanie zastępczej linii bądź samolotu.

Dodatkowe informacje na temat punktów 1-6 można uzyskać w dowolnym punkcie sprzedaży biletów danych linii lotniczych w USA. Mają Państwo prawo prześledzić pełny tekst warunków każdych linii lotniczych na ich lotniskach bądź w kasach biletowych. Mają Państwo również prawo otrzymać na życzenie bezpłatny pełny tekst warunków linii lotniczych, które mają zastosowanie przez odniesienie. Informacje dotyczące zamówienia pełnego tekstu warunków linii lotniczych można uzyskać w dowolnym punkcie sprzedaży biletów tych linii w USA. Zagraniczny transport lotniczy podlega odpowiednim taryfom udostępnianym przez władze USA i inne.