skip navigation

Allmänna villkor för resedokument

Senast uppdaterad 20 Kan 2015

Som bekräftelse på din bokning kan CWT skicka två typer av dokument med e-post:

 •  En resplan skickas direkt när du gör din bokning. Resplanen visar dina bokningar och bekräftar att CWT har vidarebefordrat uppgifterna i din bokning till respektive reseleverantör(er).
 •  En E-biljett (eller ett kvitto) skickas när alla delarna i din resplan har bekräftats av respektive reseleverantör(er). E-biljetten innehåller dina slutliga researrangemang och ska användas som bevis på bokningen under resan.

VIKTIG INFORMATION

Kontrollera: Kontrollera din resplan och/eller E-biljett genast vid mottagandet. Kontakta ditt Servicecenter om du har några frågor.

Skriv ut: Myndigheterna kan kräva en utskriven E-biljett för att tillåta incheckning.

Kontrollera vilka krav som finns för din resa och din destination:Säkerställ att du:

 • Har alla nödvändiga inresehandlingar (giltigt pass eller annan fotolegitimation, visum, vaccinationer och/eller andra hälsokrav) för varje destination i din resa
 • Uppfyller alla säkerhetsvillkor på samtliga dina destinationer under hela resans längd
 • Känner till de lokala regler som gäller för transport och resor, inklusive passagerar- och bagagekontroller.

INFORMATION OM RESELEVERANTÖRER

CWT ("Agenten") fungerar som ombud för de reseleverantörer som anges i dina resedokument ("Leverantörer") vid försäljning av reserelaterade tjänster, och för att ta emot reservationer eller bokningar av tjänster som inte tillhandahålls direkt av Agenten (t ex flyg- och marktransporter, hotell, måltider, utflykter, kryssningar, etc.). Agenten ansvarar därför inte för avtalsbrott eller för uppsåtlig eller vårdslös handling eller försummelse av en Leverantör som resulterar i förlust, skada, försening eller personskada för dig eller dina medresenärer eller gruppmedlemmar. Om inte uttrycket "garanterat" specifikt anges på en biljett, kvitto eller bokning kan Agenten inte garantera Leverantörernas priser, bokningar, reservationer, anslutningar, tidtabeller eller hantering av personliga tillhörigheter. Agenten ansvarar inte för personskada, sakskada eller förlust som drabbar någon resenär till följd av terrorhandling, social oro, arbetskonflikt, mekaniskt fel eller konstruktionsfel, sjukdom, lokal lagstiftning, klimatförhållande, extraordinär omständighet och händelse eller annan handling, försummelse eller omständighet som ligger utanför Agentens kontroll. Genom att påbörja sin resa accepterar resenären av fri vilja alla risker som är förenade med resan, både förutsebara och oförutsedda. Agenten ansvarar inte för avbokning av någon tjänst och/eller återbetalning från Leverantör eller transportör som inställer sin verksamhet. Resenären varnas härmed för ovanstående risker liksom risken för eventuella konkurser i resebranschen, medicinska risker och klimatstörningar. Vi rekommenderar resenären att teckna en lämplig försäkring mot dessa risker. Resenärens bibehållande av biljetter, reservationer eller bokningar efter utfärdandet innebär ett godkännande av ovanstående och att resenären förbinder sig att informera sina medresenärer eller gruppmedlemmar om innehållet i dessa villkor.

Ändringar och avbokningar: Om du vill ändra eller avboka din flygresa måste du kontakta din resebyrå. Vid avbokning ska de oanvända biljetterna returneras till oss för eventuell kreditering eller återbetalning. Om du av någon anledning inte bordar din flight ska du omgående ringa ditt Servicecenter eller flygbolaget. Detta är mycket viktigt för eventuell återbetalning. De flesta special-, rundturs- och rabattbiljetter omfattas av olika resebegränsningar och ändring eller avbokning kan medföra höga straffavgifter. Många biljetter återbetalas inte; om det utgår en straffavgift överstiger denna normalt biljettens (återstående) värde. Det är viktigt att du känner till dessa begränsningar. Om du ändrar dina planer under resans gång bör du kontakta resebyrån så att våra databaser och rapportverktyg uppdateras med alla ändringar. Om du måste boka direkt genom flygbolaget ska du be dem att avräkna värdet på din oanvända biljett mot kostnaden för den nya biljetten. Om du har rätt till återbetalning ska du begära ett kvitto från flygbolaget. Om du har garanterade reservationer som du vill ändra eller avboka ska du meddela Leverantören så snart som möjligt. Leverantörens avbokningspolicy gäller för alla depositioner och förskottsbetalningar.

Kontaktinformation: Vissa flygbolag kräver att dina kontaktuppgifter (e-postadress eller mobiltelefonnummer) görs tillgängliga för dem så att du kan kontaktas direkt i händelse av oegentligheter/störningar i flygningen. Se till att din CWT-profilinformation är uppdaterad så att vi kan överföra denna information till flygbolagen. Om du vägrar att tillhandahålla dina kontaktuppgifter eller om de inte är tillgängliga för flygbolagen, kan flygbolaget vägra att ersätta dig för kostnader/kompensationsbetalningar eller acceptera något ansvar för anspråk till följd av din vägran att lämna kontaktinformation.

Försäkringar: Flygbolags och andra Leverantörers bagageförsäkringar kan ha begränsad omfattning. Dina egna försäkringar kanske inte täcker kostnader för avbokningar, olycksfall, sjukdom och skadad eller förlorad egendom. Vi rekommenderar därför starkt att du kompletterar med försäkringar som täcker sådana risker.

FLYGBOKNINGAR

Bekräftelser: Vi rekommenderar att du bekräftar alla flygningar med flygbolagen före avresa och vid varje uppehåll under resan. Detta ger flygbolaget möjlighet att meddela dig om eventuella ändringar av din flygresa. Du bör bekräfta reserverade fortsättningsflyg eller returresor vid varje uppehåll så att dina reservationer inte avbokas (kan variera mellan olika flygbolag):

 • Inrikes – senast 24 timmar före avgång
 • Utrikes - senast 72 timmar före avgång

Fotolegitimation: Strängare flygsäkerhetsbestämmelser kräver att alla passagerare nu uppvisar fotolegitimation (t ex ID-kort, körkort eller pass) före ombordstigning på ett flygplan.

Incheckning: Minimitiden för incheckning och säkerhetskontroll varierar mellan olika flygbolag, flygplatser och destinationer. Vi rekommenderar följande incheckningstider (kan variera mellan olika flygbolag):

 • Inrikes - 1 timma före avgång
 • Utrikes - 3 timmar före avgång

Observera: Senare incheckning kan medföra att ombordstigning nekas.

Bagageavgifter: Flygbolag kan ta ut eller ändra avgifter för bagage. Klicka här för mer information om avgifter.

Överbokning: Flygningar kan vara överbokade. En passagerare som nekas ombordstigning kan ha rätt till ersättning. Reglerna om ersättning vid nekad ombordstigning finns tillgängliga vid alla biljettdiskar och varierar från land till land.

Förskottsbetalade biljetter: Om dina researrangemang innebär att förskottsbetalda flygbiljetter ska hämtas av passageraren vid flygbolagets disk bör du veta att de flesta flygbolag tar ut en obligatorisk och ej återbetalningsbar serviceavgift. 

Förlorade biljetter: Förlorade, stulna eller förstörda pappersbiljetter måste vara betalda för att erhålla återbetalning från det utfärdande flygbolaget. En serviceavgift kan debiteras av flygbolaget.

MONTREAL- OCH WARSAWAKONVENTIONERNAS REGLER FÖR INTERNATIONELLA FLYGTRANSPORTER

Resplan och kvitto utgör en "passagerarbiljett" i den mening som avses i Montreal- och Warsawakonventionerna ("Konventionen"), om inte flygbolaget utfärdar ett annat dokument till passageraren som uppfyller kraven. Om en passagerare avslutar eller gör uppehåll i sin resa i ett annat land än avreselandet kan Konventionen vara tillämplig. Konventionen reglerar och begränsar flygbolagens ansvar för dödsfall eller personskada och för skada på eller förlust av bagage. Se även övrig information om ansvarsbegränsning för passagerare och bagage.

Observera att säkerhetslagstiftningen i många länder (t ex USA och Kanada) kräver att flygbolagen ger säkerhets-, tull- och immigrationsmyndigheter rätt att ta del av passageraruppgifter. Om du reser till något av dessa länder betyder detta att dina personuppgifter och researrangemang kan lämnas ut till behöriga myndigheter i dessa länder.

MEDDELANDE OM INFÖRLIVANDE AV REGLER FÖR FLYGTRANSPORTMELLAN PLATSER I USA.

Enligt amerikansk lag är flygbolagen skyldiga att informera sina passagerare om vissa regler rörande skadeståndsansvar, hantering av reklamationer etc. Som din resebyrå vill CWT informera om följande: 

För flygtransporter mellan två platser i Amerikas Förenta Stater (USA inklusive utländska territorier och besittningar) gäller de transporterande flygbolagens egna villkor, som införlivas med dessa villkor genom hänvisning och utgör en del av transportavtalet.  Införlivade villkor kan bland annat omfatta:

 1. Ansvarsbegränsningar för personskada eller dödsfall som drabbar passagerare.
 2. Ansvarsbegränsningar för bagage, inklusive bräckligt eller ömtåligt gods.
 3. Begränsningar av ersättningsanspråk, inklusive tidsfrister inom vilka passagerare måste framställa ett anspråk eller väcka talan mot flygbolaget.
 4. Rätt för flygbolaget att ändra villkoren i transportavtalet.
 5. Regler om bokning, bekräftelse av bokning, incheckningstid och vägran att transportera.
 6. Flygbolagets rättigheter och ansvarsbegränsningar vid förseningar eller inställda tjänster, till exempel ändrad tidtabell, byte till annat flygbolag eller flygplan eller omdirigering.

Du kan få mer information om punkterna 1 till 6 på varje plats i USA där det transporterande flygbolagets biljetter säljs. Du har rätt att ta del av varje transporterande flygbolags fullständiga villkor på alla deras biljettkontor. Du har även rätt att på begäran och utan kostnad ta del av de villkor som införlivats genom hänvisning för vart och ett av de transporterande flygbolagen. Information om hur du får tillgång till de fullständiga villkoren finns på varje plats i USA där flygbolagets biljetter säljs. För utländska flygtransporter gäller taxor som finns tillgängliga hos amerikanska och andra myndigheter.