CWT visuotinė privatumo politika ir pranešimas

The Global Privacy Policy is available in English and in the following languages. Please note that some of these pages are currently being translated.

Paskutinis atnaujinimas: 2018 m. gegužė

 

Dėl jūsų privatumo

„CWT“ („CWT Global B.V.“ ir jos susijusios bendrovės, kartu – CWT) yra kelionių valdymo bendrovė, vykdanti veiklą daugybėje šalių visame pasaulyje. Teikiame verslo kelionių bei apgyvendinimo ir maitinimo paslaugas, rengiame susitikimus ir renginius, teikiame paslaugas verslo klientams.

CWT yra įsipareigojusi užtikrinti skaidrumą ir gerbti jūsų privatumą internete bei pripažįsta, kad reikia tinkamai apsaugoti ir tvarkyti jūsų bendrinamus asmens duomenis.

Šiame Visuotiniame privatumo pranešime ir politikoje aprašomi mūsų renkami asmens duomenys, kaip juos naudojame, su kuo jais dalijamės, kai teikiame paslaugas jums ir kai lankotės mūsų svetainėse arba naudojatės mūsų interneto įrankiais.

Kodėl renkame asmens duomenis?

Asmens duomenys yra informacija, kuri leidžia jus identifikuoti, kai jums teikiame paslaugas. Jūsų asmens duomenų naudojimas, tvarkymas ir perdavimas reglamentuojamas taikomų duomenų apsaugos ir privatumo teisės aktų ir reglamentų.

CWT renka asmeninę informaciją iš (i) verslo klientų, jų keliautojų, susitikimų ir renginių dalyvių, kad galėtų vykdyti komercinius susitarimus, sudarytus su klientais, ir iš (ii) CWT svetainių lankytojų ir naudotojų. Tikslai, kuriais renkame jūsų asmeninę informaciją, susiję su verslo kelionių, apgyvendinimo ir maitinimo bei susitikimų ir renginių paslaugos teikimu, pavyzdžiui:

 • kelionių, gabenimo bei apgyvendinimo ir maitinimo užsakymas;
 • susitikimų ir renginių užsakymas, įskaitant ženklelių ir raštinės reikmenų užsakymą;
 • maitinimas bei garso ir vizualinės paslaugos;
 • pagalba teikiant paraiškas vizai gauti;
 • sąskaitų administravimas ir išrašymas;
 • kelionių kliento politikos atitiktis ir konsoliduotos išlaidų ataskaitos;
 • pagrindinės kelionių informacijos perdavimas, įskaitant maršrutus ir pastabas, bei CWT produktų ir paslaugų atnaujinimai, įskaitant klientų pasitenkinimo apklausas;
 • sukčiavimo atvejų aptikimas ir prevencija, įskaitant, kai aktualu, saugumo ir sankcijų patikras, numatytas vietos galiojančiuose teisės aktuose;
 • vidinė rinkos analizė.

Todėl renkame asmens duomenis, kad galėtume vykdyti savo sutartis su įmonėmis, be kurių negalėtume patenkinti kelionių, apgyvendinimo ir maitinimo arba susitikimų ir renginių poreikių ir reikalavimų.

Taip pat renkame verslo kontaktus tiesioginės rinkodaros tikslais (aprašomais Pranešime apie tiesioginės rinkodaros komunikaciją).

Kokią asmeninę informaciją renkame?

Asmens duomenys, kuriuos renkame pirmiau minėtais tikslais, gali būti: vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas ir adresas, bendrovės pavadinimas, lytis, gimimo data, mokėjimo forma ir kortelių numeriai, kelionių pageidavimai, kai tokie išreikšti (vieta, maitinimas, rūkymas, specialiosios paslaugos ir t. t.), paso ir vizos informacija, įrašas apie keliautojo vardą ir pavardę (PNR) bei informacija apie artimiausius giminaičius.

CWT taip pat renka kontaktinę CWT svetainių lankytojų informaciją per internetines kontaktų formas, kurių laukeliuose reikia nurodyti vardą, pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą ir adresą, bendrovės pavadinimą.

Kaip renkame ar gauname jūsų asmeninę informaciją?

Teikiant paslaugas verslo klientams ir norint patenkinti jų kelionių bei apgyvendinimo ir maitinimo poreikius, CWT patentuotame įrankyje, vadinamame „CWT Portrait“, sukuriamas elektroninis keliautojo profilis. Asmeninė informacija įvedama per verslo klientų sklaidos kanalus, ir (arba) tai padaro pats klientas arba įgaliotas kelionių vadovas. Profilio informaciją taip pat galime gauti iš internetinio užsakymo įrankio paslaugos teikėjo (OBT), kai tokios paslaugos paprašo pats klientas.

Organizuojant susitikimus ir renginius verslo klientams, CWT tvarko dalyvių vardų sąrašus ir kitą informaciją, tiesiogiai gautą iš klientų arba netiesiogiai gautą iš internetinio valdymo paslaugų teikėjų, kuriuos gali pasirinkti pats klientas.

Kaip naudojame jūsų asmens duomenis?

Naudojame jūsų asmens duomenis, kad galėtume teikti paslaugas taip, kaip aprašyta mūsų komerciniuose susitarimuose.

Pavyzdžiui, atlikus rezervaciją, CWT tvarko PNR, kuriame yra mūsų gautų asmens duomenų, rezervacijos informaciją, kurios reikia, kad būtų įgyvendintas kelionės prašymas, bei kai kuriais atvejais kitą informaciją, kurios reikia, kad būtų užtikrinta atitiktis vietos kelionių teisės aktams, pavyzdžiui, saugių skrydžių programai Jungtinėse Amerikos Valstijose bei pažangiajai keleivių informacijos sistemai, taikomai keliose šalyse, pavyzdžiui, Jungtinėje Karalystėje ir Kinijoje.

Kiek ilgai saugome jūsų asmens duomenis?

Saugome jūsų asmens duomenis tiek, kiek to reikia, kad būtų įvykdyti mūsų susitarimai ir kad būtų suteiktos paslaugos, būtų atsakyta į verslo klientų užklausas dėl buvusių kelionių ir kitos verslo veiklos, bet tiek, kiek reikia, kad užtikrintume atitiktį teisiniams įsipareigojimams, atitiktume reguliavimo reikalavimus, pavyzdžiui, finansinės atskaitomybės teisės aktus, išspręstume ginčus, pretenzijas arba pasiruoštume bylos nagrinėjimo procesui.

Su kuo dalijamės jūsų asmenine informacija?

Atlikdama kelionių bei apgyvendinimo ir maitinimo rezervacijas bei vadovaudamasi kelionių pramonės praktika, CWT turi dalytis asmenine informacija, kurią turi surinkusi ir kurią tvarko (dažniausiai PNR), su trečiųjų šalių kelionių paslaugų teikėjais, pavyzdžiui:

 • kelionių pramonės paslaugų teikėjais, t. y. oro linijomis, viešbučiais, automobilių nuomos bendrovėmis;
 • internetinių užsakymo paslaugų teikėjais (OBT);
 • saugos ir saugumo paslaugų teikėjais;
 • bendrosiomis platinimo sistemomis (GDS), kurios yra kompiuterizuotos tinklų sistemos, leidžiančios kelionių pramonės paslaugų teikėjams ir kelionių valdymo bendrovėms sudaryti kelionių bei apgyvendinimo ir maitinimo sandorius, pavyzdžiui, CWT, surenkant realaus laiko aprašą į vieną vietą (viešbučio kambarių, skrydžio vietų ir prieinamų automobilių bei pan. skaičių);
 • kompiuterių rezervacijos sistemomis, kurios yra rezervacijos sistemos, naudojamos paslaugų teikėjų (oro linijų, viešbučių ir pan.) ir kurioms priklauso aprašas (viešbučio kambarių, skrydžio vietų ir laisvų automobilių bei pan. skaičius);
 • kortelių mokėjimo bendrovėmis; ir
 • kartais, laikantis reguliavimo reikalavimų, – valstybinėmis institucijomis, pavyzdžiui, Nacionalinio saugumo departamentu JAV.

Atsisakius dalytis informacija su šiomis kelionių pramonės šalimis, kelionės gali tapti neįmanomos.

Norėdama suorganizuoti ir valdyti klientų susitikimus ir renginius bei norėdama vadovautis pramonės praktika, CWT turi dalytis asmenine informacija su įvairiais trečiųjų šalių tiekėjais, pavyzdžiui:

 • gabenimo paslaugų teikėjais (automobilių, autobusų ir tarpmiestinių autobusų);
 • ženklelių ir raštinės reikmenų tiekėjais;
 • maitinimo paslaugų teikėjais (kad būtų atitiktis mitybos reikalavimams);
 • garso ir vizualinių paslaugų bendrovėmis (pristatymams ir konferencijoms).

Be to, CWT pasitelkia tam tikrus įgaliotus trečiųjų šalių tvarkytojus (t. y. subrangovus) valdyti tam tikrus administracinius ir informacinius technologijų įrankius ir platformas. Tokie subrangovai gali patekti prie asmens duomenų, tačiau tik CWT vardu ir nurodymu, jie turi laikytis CWT politikos, procedūrų ir procesų bei vadovautis galiojančiais privatumo teisės aktais.

Pasiliekame teisę atskleisti asmens duomenis, jei to reikia pagal įstatymą arba gera valia įsitikinus, kad toks veiksmas pagrįstai būtinas siekiant atitikti visus galiojančius teisės aktus.

Ar jūsų asmens duomenys bus perduoti už ES / EEE ribų?

Atsižvelgiant į tai, kad CWT paslaugos yra tarptautinio pobūdžio, CWT, jos susijusiose įmonėse, bendrosiose įmonėse ir pasauliniame partnerių tinkle, siekiant suteikti su kelionėmis susijusias paslaugas, pavyzdžiui, išduoti oro linijų bilietus bei atsakyti į technines užklausas priežiūros tarnybai, bei suvaldyti susitikimus ir renginius, atliekami tarptautiniai asmens duomenų perdavimai.

Esant aplinkybėms, kai asmens duomenys perduodami arba centralizuotai saugomi šalyse, kur nėra užtikrinamas toks apsaugos lygis, kaip jūsų šalyje, CWT turi, kai tinkama, imtis veiksmų užtikrinti tinkamą perduodamų duomenų apsaugos lygį sudarydama atitinkamus duomenų perdavimo susitarimus su bendrovėmis, vadovaudamasi Europos standartinėmis sutarčių sąlygomis (taip pat vadinamomis ES modelinėmis sąlygomis).

Kaip užtikriname, kad jūsų duomenys bus saugūs?

Nuolat įgyvendiname ir palaikome atitinkamas administracines, organizacines, technines ir fizines saugumo priemones, kad būtų užtikrintas mūsų sistemų, kurios tvarko jūsų asmens duomenis, konfidencialumas, integralumas, prieinamumas ir patikimumas. Šios priemonės stebimos, kad būtų išvengta netyčinio arba neteisėto jūsų asmens duomenų sunaikinimo, pakeitimo arba kito neteisėto atskleidimo arba prieigos prie asmens duomenų arba kitų neteisėtų tvarkymo formų.

Atitiktis šiai politikai ir duomenų apsaugos teisės aktams

Visi juridiniai CWT grupės vienetai turi atitikti Visuotinę privatumo politiką ir pranešimą bei yra įsipareigoję vadovautis visais galiojančiais privatumo principais ir reglamentais.

Pranešimas apie tiesioginės rinkodaros komunikaciją

Kai lankotės CWT svetainėse arba naudojatės jos interneto įrankiais, visada galite pasirinkti nepateikti mums tam tikros informacijos. Jei pasirinksite nepateikti mums kontaktinių duomenų, kurių prašome, vis tiek galėsite lankytis daugumoje CWT interneto svetainių, tačiau gali būti, kad negalėsite pasinaudoti tam tikromis paslaugomis, kurios yra neatsiejamos nuo bendravimo su jumis.

Jei gausite pranešimą iš mūsų apie mūsų produktus ir paslaugas, vadinasi, arba jūs, arba jūsų bendrovė užsakė tokį pranešimą, arba mes manome, kad pranešimas gali dominti jus arba jūsų bendrovę. Kai kuriais atvejais rinksime jūsų kontaktinius duomenis iš viešai prieinamų šaltinių arba per trečiąsias šalis, su kuriomis jūs arba jūsų bendrovė yra susitarusi dėl dalijimosi. Vadovaujamės jūsų teisėtu interesu informuoti jus apie mūsų produktus ir paslaugas, tačiau jei nebenorite gauti kitų rinkodaros pranešimų, spustelėkite nuorodą „Atsisakyti prenumeratos“, esančią pranešimo apačioje, ir jūsų kontaktinė informacija nebebus naudojama šiuo tikslu.

Tais atvejais, kai pasitelkiame trečiosios šalies subrangovus tvarkyti mūsų rinkodaros kampanijas, jie tai daro mūsų vardu ir mūsų nurodymais. Užtikriname, kad jie vadovausis mūsų politika ir taikomais privatumo teisės aktais ir kad naudos jūsų asmens duomenis tik sutartais tikslais.

Mes, kaip pasaulinis kelionių valdymo paslaugų teikėjas, galime perduoti asmens duomenis už Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės ribų. Kai perduodame duomenis į šalį, kuri Europos Komisijos narių nelaikoma tinkamą apsaugos lygį užtikrinančia šalimi, įsitikiname, kad tokie perdavimai patvirtinami pasitelkiant pripažintas Europos standartines sutarčių sąlygas („Europos modelines sąlygas“), kad jūsų teisės būtų apsaugotos.

CWT saugo jūsų informaciją tik tiek, kiek norite gauti / toliau gauti mūsų rinkodaros pranešimus ir (arba) atitikti teisinius įsipareigojimus, teismo įsakymą arba reglamentavimo reikalavimus bei iki tol, kol pageidaujate „Atsisakyti prenumeratos“, susijusios su rinkodaros pranešimais.

Jūsų teisės

Jūs turite kelias teises, susijusias su jūsų asmens duomenimis, pavyzdžiui, prieigos prie duomenų, kuriuos apie jus renka CWT, teisę, teisę prašyti pataisyti, sunaikinti jūsų asmens duomenis, teisę prieštarauti asmens duomenų tvarkymui, kai tam egzistuoja teisėtos priežastys.

Jei norite pasinaudoti savo teisėmis, pavyzdžiui, pateikti prieigos prašymą arba prašymą pataisyti duomenis, spustelėkite čia pateikiamą nuorodą, ten rasite mūsų SAR formą, skirtą tvarkyti jūsų prašymą.

Mes esame jūsų paslaugoms bet kokiu klausimu (naudokite toliau pateiktą kontaktinį el. pašto adresą), prašymams arba klausimams, įskaitant pretenzijas. Mes juos tvarkysime taip atidžiai, kaip turite teisę to iš mūsų tikėtis. Tačiau jei nebūtumėte patenkinti, kaip sprendžiame šiuos klausimus, ir priklausomai nuo šalies, kurioje gyvenate, jūs taip pat turite teisę pateikti skundą duomenų apsaugos priežiūros institucijai.

Kontaktinė informacija

Norėdami susisiekti su CWT dėl klausimų arba problemų, susijusių su šia Visuotine privatumo politika ir pranešimu, kreipkitės globalprivacy@mycwt.com.

 

Ši politika gali būti keičiama. Kai prireiks, apie pakeitimus bus pranešama šioje svetainėje, todėl reguliariai ją tikrinkite.