skip navigation

CWT – Global integritetspolicy

The Global Privacy Policy is available in English and in the following languages. Please note that some of these pages are currently being translated.

Senast uppdaterad maj 2018

Din integritet är viktig

CWT (CWT Global B.V. och dess dotterbolag, tillsammans CWT) är ett reseföretag med verksamhet i många länder världen över. Vi erbjuder affärsresor och hotell samt mötes- och evenemangstjänster till våra företagskunder.

CWT strävar efter transparens och respekterar din integritet på internet, och inser behovet av adekvat skydd och hantering av personuppgifter som du delar med oss.

Denna globala integritetspolicy beskriver de personuppgifter som vi samlar in, hur vi använder dem och med vem vi delar dem, i samband med tillhandahållandet av våra tjänster och när du besöker våra webbplatser och onlineverktyg.

Varför samlar vi in personuppgifter?

Personuppgifter är information som gör det möjligt för oss att identifiera dig när vi erbjuder våra tjänster. Användning, bearbetning eller överföring av dina personuppgifter regleras enligt gällande lagar och föreskrifter för hantering av personuppgifter.

CWT samlar in personuppgifter från (i) företagskunder, deras resenärer samt mötes- och evenemangsdeltagare för utförandet av de kommersiella avtal som slutits med våra kunder och (ii) besökare och användare av CWT:s webbplatser. Syftet med att vi samlar in dina personuppgifter är relaterat till tillhandahållande av affärsresor, hotell och mötes- och evenemangstjänster såsom

 • bokning av resor, transport och hotell
 • mötes- och evenemangsbokning, inklusive tillhandahållande av namnskyltar och kontorsmaterial
 • catering och ljud/bild-tjänster
 • hjälp med visumansökan
 • kontoadministration och fakturering
 • policyefterlevnad för resande och rapportering av kostnadsredovisning
 • meddelande om väsentlig reseinformation inklusive resplaner och varningar samt uppdateringar av CWT-produkter och tjänster, inklusive kundundersökningar
 • bedömning och förebyggande av bedrägerier, inklusive, i tillämpliga fall, säkerhets- och sanktionsundersökningar som föreskrivs i lokalt gällande lagar
 • intern marknadsanalys.

De personuppgifter vi samlar in är nödvändiga för att vi ska kunna verkställa våra kontrakt med våra företagskunder och utan dessa skulle vi inte kunna fullfölja deras behov av och krav på resor, hotell, möten och evenemang.

Vi samlar också in företagskontaktinformation för tillämpning av direkt marknadsföring (som beskrivs under meddelande för direkt marknadsföring).

Vilka personuppgifter samlar vi in?

De personuppgifter som vi samlar in för ovanstående syften kan inkludera namn, efternamn, telefonnummer, e-post och adress, företagsnamn, kön, födelsedatum, betalningsmetod och kortnummer, reseönskemål där sådana uttryckts (stol, måltid, rökning, specialtjänster etc.), pass- och visuminformation, Passenger Name Record (PNR) samt anhöriginformation.

CWT samlar även in kontaktinformation från besökare på CWT:s webbplatser via kontaktformulär online vars fält innehåller namn, efternamn, telefonnummer, e-post och adress samt företagsnamn.

Hur samlar vi in eller tar emot dina personuppgifter?

När vi hanterar våra företagskunders olika behov av resor och hotell skapas en elektronisk ”resenärsprofil" i CWT:s verktyg CWT Portrait. Personuppgifterna matas in via företagskunderna och/eller av resenären eller auktoriserad reseadministratör. Profilinformationen kan även tas emot från en tjänsteleverantör av bokningsverktyg online (OBT) där sådan leverantörs tjänster efterfrågas av våra kunder.

När vi organiserar möten och evenemang åt våra företagskunder använder CWT en lista över deltagarnas namn och deltagarinformation direkt från kunder eller indirekt via leverantörer online som kan väljas av kunden.

Hur använder vi dina personuppgifter?

Vi använder dina personuppgifter för att kunna erbjuda våra tjänster så som de beskrivs i våra affärsavtal.

När exempelvis en bokning görs behandlar CWT en PNR som innehåller de personuppgifter vi har fått tillsammans med bokningsinformationen som behövs för att fullfölja reseförfrågan och i vissa fall ytterligare information som krävs för att följa lokala reseföreskrifter såsom Secure Flight Program i USA och Advanced Passenger Information System som är i drift i flera länder, såsom Storbritannien och Kina.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi behåller dina personuppgifter efter behov, för att kunna fullfölja våra avtal och tillhandahålla våra tjänster, svara på förfrågningar från våra företagskunder angående tidigare resor och andra affärsaktiviteter samt för att uppfylla våra juridiska skyldigheter, följa föreskrifter såsom lagar för ekonomisk rapportering, lösa tvister eller hantera fordringar eller rättstvister.

Vem får ta del av dina personuppgifter?

För att göra rese- och hotellbokningar och i linje med resebranschens praxis behöver CWT vidarebefordra personuppgifter som samlats in och bearbetats (vanligtvis PNR – Passenger Name Record) till olika externa reseleverantörer såsom

 • resebranschens tjänsteleverantörer, dvs. flygbolag, hotell och biluthyrningsföretag
 • bokningsverktyg online (Online Booking Tool, OBT)
 • leverantörer av säkerhets- och skyddstjänster
 • allmänna distributionssystem (General Distribution Systems, GDS), vilka är datoriserade nätverkssystem som gör det möjligt att utföra rese- och hotelltransaktioner mellan tjänsteleverantörer i resebranschen och reseföretag som CWT via en samlad realtidsökning (med antal hotellrum, flygstolar och tillgängliga bilar etc.)
 • datoriserade bokningssystem (computer reservation systems), vilka är bokningssystem som används av tjänsteleverantörer (flygbolag, hotell etc.) som visar vad som är tillgängligt (antal tillgängliga hotellrum, flygstolar och bilar etc.)
 • kreditkortsföretag och
 • enligt myndighetskrav, statliga organ såsom USA:s inrikessäkerhetsdepartement.

Det är inte möjligt att resa utan att lämna ut personuppgifter till dessa parter i resebranschen.

För att arrangera och hantera våra kunders möten och evenemang och för att leva upp till branschpraxis behöver CWT dela personuppgifter med olika tredjepartsleverantörer, till exempel:

 •  transportleverantörer (bilar, bussar och långfärdsbussar)
 • tjänsteleverantörer av namnskyltar och kontorsmaterial
 • cateringleverantörer (för dietkrav)
 • företag med ljud/bild-tjänster (för presentationer och konferenser).

Vidare använder CWT vissa auktoriserade tredjeparter (dvs. underleverantörer) för hantering av vissa verktyg och plattformar för administration och information. Sådana underleverantörer kan komma åt dina personuppgifter men endast för, på uppdrag av och enligt anvisningar från CWT och de måste rätta sig efter CWT:s policyer, rutiner och processer samt följa gällande dataskyddslagstiftning.

Vi förbehåller oss rätten att lämna ut personuppgifter om så krävs enligt lag eller i god tro om en sådan åtgärd rimligen är nödvändig för att följa alla tillämpliga lagar.

Har dina personuppgifter överförts till land utanför EU/EES?

Med tanke på CWT-tjänsternas internationella karaktär görs internationella överföringar av personuppgifter i hela CWT, dess dotterbolag, samriskföretag och globala partnernätverk för att stödja reserelaterade tjänster som utfärdande av flygbiljett och förfrågningar om teknisk hjälp samt hantering av möten och evenemang.

I de fall där personuppgifter överförs till eller lagras centralt i länder där det inte finns någon liknande skyddsnivå som i ditt land har CWT vid behov vidtagit åtgärder för att säkerställa en adekvat skyddsnivå för de överförda uppgifterna genom att ingå lämpliga överföringsavtal mellan företag baserat på europeiska standardavtalsklausuler (även kallade EU:s typklausuler).

Hur säkerställer vi att dina personuppgifter är säkra?

Vi implementerar och underhåller kontinuerligt lämpliga administrativa, organisatoriska, tekniska och fysiska säkerhetsåtgärder för att säkerställa sekretess, integritet, tillgänglighet och motståndskraft i våra system som hanterar dina personuppgifter. Dessa åtgärder övervakas för att förhindra oavsiktlig eller olaglig förstörelse, ändring eller obehörig utlämning eller tillgång till dina personuppgifter och andra olagliga former av behandling.

Efterlevnad av denna policy och dataskyddslagar

Alla enheter inom CWT-koncernen följer denna globala integritetspolicy och vi är fast beslutna att följa alla tillämpliga integritetsprinciper och föreskrifter.

Meddelande om direktmarknadsföring

När du besöker CWT:s webbplatser och onlineverktyg kan du alltid välja att inte ge oss viss information. Om du väljer att inte tillhandahålla de kontaktuppgifter som vi begär kan du fortfarande besöka de flesta av CWT:s webbsidor, men det kan hända att du inte får tillgång till vissa tjänster där vi interagerar med dig.

Om du har fått ett meddelande från oss angående våra produkter och tjänster är det antingen för du eller ditt företag har begärt sådan information eller för att vi tror att dessa meddelanden är av intresse för dig eller ditt företag. I vissa fall har vi fått dina kontaktuppgifter från allmänt tillgängliga källor eller genom en tredje part med vilken du eller ditt företag har kommit överens om vidaredelning. Vi förlitar oss på vårt legitima intresse för att hålla dig informerad om våra produkter och tjänster, men klicka på länken ”Avsluta prenumeration” längst ner i meddelandet om du inte längre vill ha ytterligare marknadsföringskommunikation så kommer dina kontaktuppgifter inte längre att användas i detta avseendet.

När vi anlitar underleverantörer från tredje part för att hantera våra marknadsföringskampanjer hanterar de dem för vår räkning och enligt våra instruktioner, och vi ser till att de åtar sig att följa våra policyer och gällande sekretesslagar och inte använda dina uppgifter för andra syften än vad som överenskommits.

Som en global leverantör av resetjänster kan vi också överföra dina personuppgifter utanför Europeiska unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. När vi gör det till ett land som EU-kommissionen inte bedömt att tillhandahåller adekvat skydd säkerställer vi att sådana överföringar bekräftas via de fastslagna europeiska standardklausulerna (även kända som EU:s typklausuler) så att dina rättigheter skyddas.

CWT kommer att behålla dina uppgifter så länge du önskar ta emot/fortsätta att få vårt marknadsföringsmaterial och/eller för att uppfylla våra juridiska skyldigheter, följa domstolsbestämmelser eller följa föreskrifter och uppfylla din begäran om att avsluta en prenumeration på marknadsföringsmaterial.

Dina rättigheter

Du har flera rättigheter vad gäller dina personuppgifter, såsom rätt till att få tillgång till data som CWT samlar in om dig, rätt till rättelse, rätt till borttagning och rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter av legitima skäl.

Om du vill utnyttja dina rättigheter, till exempel göra en åtkomstbegäran eller en begäran om rättelse, kan du klicka på länken här, som tar dig till vårt SAR-formulär för hantering av din begäran.

Vi står gärna till tjänst vid eventuella frågor (använd vår e-post nedan), förfrågningar eller problem, inklusive klagomål. Vi kommer att hantera dessa med den omsorg som du har rätt att förvänta dig av oss. Om du emellertid inte är nöjd med hur vi hanterat dessa frågor kan du också ha rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen eller annon dataskyddsmyndigheten, beroende på i vilket land du bor.

Kontaktinformation

Om du vill kontakta CWT angående frågor eller problem om denna globala integritetspolicy och detta meddelande kan du kontakta oss på globalprivacy@mycwt.com.

 

Denna policy kan komma att ändras. Ändringarna publiceras med jämna mellanrum på denna webbplats, så kontrollera webbplatsen regelbundet.