skip navigation

CWT – Global integritetspolicy

The Global Privacy Policy is available in English and soon in the following languages. Please note that some of these pages are currently being translated.

Senast uppdaterad i november 2019

 

Din integritet är viktig

CWT Global B.V. och dess dotter- och systerbolag (tillsammans CWT) tillhandahåller affärsresor, möten och evenemang samt relaterade produkter och tjänster globalt för företag av alla storlekar samt till statliga institutioner och icke-statliga organisationer.

CWT åtar sig att respektera din integritet genom lämpligt skydd och hantering av den personliga information som samlas in från CWTs företagskunder och deras anställda, konsulter eller gäster.

Denna globala integritetspolicy beskriver den personliga information CWT samlar in, hur CWT använder den och delar den i samband med tillhandahållandet av CWTs tjänster.

Varför samlar CWT in personlig information?

CWT samlar in personlig information från sina företagskunder, deras anställda, konsulter eller gäster (resenärer och deltagare) för att genomföra CWTs kommersiella avtal och för att underlätta resor, representation, möten och evenemang för:

 • hantering av reservationer och bokningar för resor, och transport och representation
 • hjälp vid ansökan av visum
 • hantering av reservationer och bokningar för möten och evenemang
 • tillhandahållande av namnbrickor, catering och audiovisuella tjänster
 • rapportering av företagskundens resepolicy och resekostnader
 • tillhandahållande av företagskundens resekostnader och budgetanalys
 • kvalitetssäkring och utbildningsändamål
 • förebyggande och upptäckt av bedrägerier
 • efterlevnad av internationella bestämmelser om sanktioner
 • hantering av kundrelationer, kontoadministration och avstämning samt fakturering till företagskunder
 • kommunikation av reseinformation inklusive resplaner, säkerhetsvarningar, biljettoptimering och relaterat kundsupport
 • enkätundersökningar  om kundtillfredsställelse

CWT kan också samla in kontaktinformation på grundval av CWTs berättigade intressen för:

 • kommunikation om CWT-produkter och tjänster
 • intern behandling av aggregerad statistik
 • intern marknadsanalys
 • analys av företagskunder
 • affärsprognoser

Vilken personlig information samlar CWT in?

För att uppfylla de syften som anges ovan i samband med utförandet av CWTs affärsverksamhet kan CWT samla in ditt förnamn, efternamn, telefonnummer, e-postadress och adress, hemland, företagsnamn, yrkestitel, anställningsnummer, ip-adress, kön, födelsedatum och födelseort, information om betalkort, resepreferenser om sådana anges (som kan indikera religiös tro och uppgifter om hälsa, definierade som särskilda kategorier av personuppgifter enligt europeiska lagar om dataskydd) såsom sittplats, måltid, rökning, assistans; myndighetsutgivna id-handlingar (pass och identitetskort), visuminformation, nödkontakt, biljettnummer och resplan, biljettinformation, bonusprogam, lojalitetskort, information relaterad till resenärens förfrågningar och inspelningar av samtal.

Hur samlar CWT in din personliga information?

CWT samlar in personlig information från CWTs företagskunder om de resenärer de önskar att CWT skall betjäna efter ingående av kommersiella avtalsvillkor. Resenärens profil fylls i med resenärens personliga information i ett av CWTs webbaserat IT program (kallat Portrait). Ytterligare personlig information (såsom preferenser som beskrivs ovan) kan anges vid kontoaktivering av resenären själv eller dess delegat via CWTs onlineverktyg eller andra kommunikationskanaler. I de fall där särskilda kategorier av personuppgifter samlas in utförs behandlingen utifrån resenärens godkännande. I de fall företagskunden efterfrågar kan profilinformation om resenären också inhämtas från en tredjeparts webbaserat bokningssystem.

När möten och evenemangtjänster tillhandahålls kan CWT få personlig information (namn, efternamn, kontaktinformation och hemland) om deltagare från CWTs företagskunder. CWT kan också ta emot sådan personlig information genom en tredjeparts webbaserat bokningssystem.

Med vem delar CWT din personliga information?

För att uppfylla CWTs affärsändamål, det vill säga arrangera och hantera dina resor och andra reserelaterade bokningar och i linje med resebranschens rutiner, kan CWT behöva dela din personliga information med tredjepartsleverantörer enligt följande:

 • Reseförsäljare (flygbolag, hotell, biluthyrningsföretag, transportföretag);
 • Allmänna distributionssystem (GDS), datoriserade bokningssystem med realtidsinformation (på flygbolag, hotell, biluthyrningsföretag osv.) för att möjliggöra bokningstransaktioner mellan resebyråer och reseförsäljare;
 • Webbaserade bokningssystem, onlineportaler som visar flygbolag och hotell för att möjliggöra bokningar;
 • Leverantörer av rese- och medicinsk assistans;
 • Kortbetalningsföretag;
 • I vissa fall statliga organisationer i enlighet med gällande lagar.

För att uppfylla CWTs affärsändamål, det vill säga arrangera och hantera dina möten och evenemangsbokningar, och i enlighet med branschpraxis, måste CWT dela din personliga information med tredjepartsleverantörer enligt följande:

 • Reseförsäljare (flygbolag, hotell, biluthyrningsföretag, transportföretag);
 • Leverantörer av namnbrickor
 • Leverantörer av cateringtjänster
 • Leverantörer av audiovisuella tjänster

CWTs företagskunder kan också efterfråga att CWTdelar information om resenärer eller deltagare med till dem utsedda tredje parter, i samband med de produkter och tjänster CWT tillhandahåller.

Dessutom använder sig CWT utav fristående underleverantörer för hantering av IT program och plattformar. Sådana underleverantörer kan få tillgång till dina personuppgifter men endast på uppdrag av och under instruktioner från CWT. De är skyldiga att följa CWT-policyer, förfaranden och processer och tillämplig dataskyddslagstiftning.

CWT förbehåller sig rätten att lämna ut dina personuppgifter om det krävs enligt lag. CWT kan också lämna ut dina personuppgifter om CWT anser det rimligt  för att följa tillämplig lag.

I enlighet med California Consumer Privacy Act, under de föregående tolv (12) månaderna, har CWT inte sålt personlig information.

Överför CWT dina personuppgifter utanför ditt hemland?

Med tanke på CWTs internationella karaktär måste överföringar av personuppgifter göras både internt inom CWT-gruppen, dess dotterbolag och samriskföretag (joint ventures) samt  externt till CWTs globala nätverk av licensierade resebyråer och andra tredjepartsleverantörer (som beskrivits ovan).

I de fall CWT överför dina personuppgifter till ett annat land har CWT vidtagit åtgärder för att säkerhetsställa en adekvat skyddsnivå jämförbart med vad som gäller i ditt hemland.  CWT säkerställer en adekvat skyddsnivå genom att ingå lämpliga dataöverföringsavtal baserade på de standardiserade dataskyddsbestämmelser antagna av Europeiska Kommissionen (standardavtalsklausuler).  Detta möjliggör skydd av din information i det landet informationen överförts till och i enlighet med gällande lagar.

Var lagrar CWT dina personuppgifter?

Med tanke på CWTs internationella karaktär använder  CWT sig av ett flertal globala platser för datalagring.

Baserat på resenärens hemvist, kommer CWT att lagra profilinformation om resenärer i CWTs databas för profilhantering, antingen i ett datacenter i Spanien (för resenärer med europeisk hemvist) eller i ett datacenter beläget i USA (för alla andra). Information om europeiska resenärer överförs därefter internt till CWTs USA-baserade datacenter för att möjliggöra ledningstjänster för mitten och backoffice inklusive konsolidering av bokningar av resor och kundrapportering.

Lagring av finansiel data utförs på regional basis på CWT-servrar i datacentra i USA, Spanien och Singapore.

Personlig information som samlas in i Folkrepubliken Kina lagras  i Kina.

Hur säkrar CWT dina personuppgifter?

CWT implementerar och upprätthåller kontinuerligt administrativa, organisatoriska, tekniska och fysiska säkerhetsåtgärder för att säkerställa konfidentialitet, integritet, tillgänglighet och motståndskraft i CWTs system som behandlar dina personuppgifter.

Hur länge behåller CWT dina personuppgifter?

CWT behåller dina personuppgifter under en period som inte överstiger den som krävs för de syften för vilka personuppgifterna samlades in, inklusive för att:

 • uppfylla CWTs kommersiella avtal
 • tillhandahålla CWTs tjänster
 • svara på förfrågningar om resehistorik och annan affärsverksamhet
 • uppfylla CWTs lagliga skyldigheter (såsom finansiell rapportering) och i enlighet med de begränsningar som föreskrivs i tillämpliga regler
 • bevara bevis i tvistemål och/eller rättstvister

Överensstämmelse med denna policy och dataskyddslagstiftning

CWT har åtagit sig att följa både denna globala integritetspolicy och tillämpliga lagar om dataskydd och sekretess inklusive, men inte begränsat till:

 • Europeiska allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 ('GDPR')
 • Kaliforniska konsumentskyddslagen 2018 (CCPA träder i kraft den 1 januari 2020)
 • Brasilianska lagen nr 13709 av den 14 augusti 2018 som föreskriver skydd av personuppgifter och ändrar den federala lagen nr 12.965 av den 23 april 2014 (LGPD träder i kraft i början av 2020)
 • Australiska dataskyddslagen 1988 (nr 119, 1988 med ändringar)
 • Singaporiska dataskyddslagen från 2012 (nr 26 av 2012)
 • Kinesiska lagen om nätsäkerhet från 2016, effektiv 2017 (”Cybersecurity Law”).

Direktmarknadsföring

CWT kan använda din personliga kontaktinformation (namn, efternamn, e-post, företagsnamn, jobbnamn, hemvist) för att skicka direktmarknadsföring.

När du får direktmarknadsföring från CWT är det antingen för att du eller ditt företag på dina vägnar har begärt sådan kommunikation, eller för att CWT tror att kommunikationen är av intresse för dig eller ditt företag utifrån de tjänster CWT tillhandahåller dig och ditt företag.

I vissa fall har CWT samlat in dina kontaktuppgifter från offentligt tillgängliga källor eller genom en tredje part med vilken du eller ditt företag för din räkning har kommit överens om vidaredelning.

När du besöker CWT-webbplatser kan du alltid välja bort att ge CWT din kontaktinformation. Du kan fortfarande besöka de flesta av CWTs webbsidor men inte få tillgång till CWTs nyhetsbrev, vitböcker , få information om specifika produkter och tjänster eller inbjudningar till evenemang, vilket nödvändigtvis kräver att vi interagerar med dig.

CWT baserar sin behandling av din information på CWTs berättigande intresse för att hålla dig informerad om CWTs produkter och tjänster. Om du inte längre vill ta emot direktmarknadsförings kan du klicka på länken "avsluta prenumerationen" längst ner i kommunikationen. I dessa fall kommer dina kontaktuppgifter inte längre att användas i det avseendet.

Då CWT engagerar underleverantörer för att hantera  marknadsföringskampanjer, agerar de för CWTs räkning enligt CWTsinstruktioner. CWT åtar sig att underleverantörer följer CWTs policyer och tillämpliga dataskyddslagar och att de inte använder dina uppgifter för något annat ändamål.

CWT behåller din information så länge du vill fortsätta att ta emot CWTs direktmarknadsföring och / eller för att uppfylla lagliga skyldigheter, ett domstolsbeslut eller myndighetskrav och för att uppfylla din begäran om att "avsluta prenumerationen" från marknadsföring.

Dina rättigheter

Du har flera rättigheter i förhållande till dina personuppgifter enligt relevant dataskyddslagstiftning. Observera att dessa rättigheter kan variera beroende på din hemvist.

Du har rätt att få tillgång till och korrigera dina personuppgifter som CWT behandlar. Om det är relevant och av berättigande skäl har du också rätt att radera din personliga information (rätt att glömmas).

Beroende på din hemvist, där det är relevant och av berättigande skäl, kan du också ha rätt att begränsa och invända mot behandlingen av din personliga information och även till dataportabilitet.

Om du vill utöva dina rättigheter, fyll då i SAR-formuläret.

Kontaktinformation

För frågor om denna globala integritetspolicy kontakta CWT via globalprivacy@mycwt.com. Beroende på din hemvist kan du också ha rätt att lämna in ett klagomål till din lokala dataskyddsmyndighet.

För CWT-anställda

Under din anställning hos CWT kan CWT behandla din personliga information enligt beskrivningen ovan för dina CWT relaterade affärsresor, möten och evenemang. För andra ändamål och behandling som hänför sig till din anställning, se relevant företagspolicys.

Lista över CWT-företag

Denna policy kan uppdateras. Uppdateringar publiceras med jämna mellanrum på CWTs webbplatser. Håll dig regelbundet informerad om denna policy.